GDPR

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Gourmet Plus Group, s.r.o., se sídlem Praha 6, Praha 6 – Lysolaje, Do Zátiší 339/10, 165 00, IČ: 28514360, DIČ: CZ 28514360. Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 147155 (dále jen „Správce“).

Zpracování osobních údajů
Správce dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů
Osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem komunikace se subjektem osobních údajů (dále jen „Zákazník nebo Kupující“). Zákazníkem / Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která zakoupila u Správce voucher/y 1+1 Limited Hotel | Gourmet Edition (dále jen LGE 1+1).

Osobní údaje a účel zpracování
Po registraci Zákazníka je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Zákazníkem při registraci na e-shopu (zejména adresné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při poskytování služeb prostřednictvím serveru Limited Hotel | Gourmet Edition, a jejíchž smluvní stranou je Zákazník, jako subjekt osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kategorie údajů
Správce zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje Zákazníka (např. jméno, příjmení, korespondenční a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mail).

Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů je Správcem vyžadován pouze v situacích, kdy není možné provádět zpracování osobních údajů na základě jiného právního základu.

Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje Zákazníka se přenášejí v zakódované podobě. Stránky Limited Hotel | Gourmet Edition jsou plně zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

Podmínky vyjádření souhlasu
Pokud byl souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnut, znamená to, že pro účel a v rozsahu daném v souhlasu Správce obdržel svolení Zákazníka ke zpracování osobních údajů. Souhlas byl dán svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Doba zpracování osobních údajů
Doba platnosti souhlasu je obvykle v souhlasu uvedena. Není-li v souhlasu uvedeno jinak, obecně platí, že souhlas je platný po dobu trvání nejdelšího smluvního vztahu mezi Správcem a dále 1 rok po jeho skončení.

Odvolání souhlasu
Zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to e-mailem zaslaným na 1plus1@limitedgourmetedition.eu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Práva subjektu údajů
Na žádost Zákazníka má Správce povinnost informovat Zákazníka o účelu a kategorie zpracování dotčených osobních údajů, včetně veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat Správce o vysvětlení a provedení nápravy.

Kontaktní osoba
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů je kontaktní osobou za Správce: Andrea Jakubíková, Managing Director, +420 775 099 393, 1plus1@limitedgourmetedition.eu.